top of page

Ceriporia

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       5                                           4                                 4

Ceriporia alachuana, Ceriporia excelsa (rosenporing), Ceriporia purpurea (purpurticka), Ceriporia reticulata (nätticka)

Ceriporia viridans (kameleontporin

Ceriporia excelsa - Rosenporing (NT)

Ekologi :Nedbrytare på liggande stammar och grenar samt murken ved av olika lövträdslag i ädellövskog, blandskog och park. Rosenporing är en vitrötare. Den förekommer på undersidan av lågor av lövträd, företrädesvis grova äldre träd i rika lövskogsmiljöer, t.ex. ädellövskogar. I Nordamerika uppges den även växa på barrved. Skogar där arten förekommer har i regel höga naturvärden och rosenporingen är en god indikator på detta värde. Den uppträder som regel bara på någon enstaka till ett par lågor på varje lokal. Varje låga rymmer troligtvis bara en genetiskt unik svampindivid (genet). Fruktkropparna är ettåriga, men mycelets livslängd kan vara lång, potentiellt lika lång som veden finns kvar.

(Kännetecken - Rosenporing är en tunn vidväxt ticka med ettåriga fruktkroppar. Fruktkropparna är vita, med rosa fläckar, som äldre mörkare rosavioletta till violetta. Svampens basala skikt är bomullslikt och mjukt. Porerna uppträder först som isolerade kratrar men växer sedan samman. De är runda till något kantiga och 2–3 per mm.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Ceriporia purpurea - Purpurticka

Ekologi : Alskog/-kärr. Även annan lövskog och raviner. Liggande klen ved av al och ask, sällan asp, hassel, ek, hägg, alm, apel, björk, lind, brakved m.fl. Ofta fuktig bar jord. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page