top of page

Ceriporiopsis :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       4                                          4                                  4

Ceriporiopsis aneirina (poppelticka), Ceriporiopsis gilvescens (rostporing), Ceriporiopsis pseudogilvescens

Ceriporiopsis resinascens (hartsporing)

Ceriporiopsis aneirina - Poppelticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Liggande, barklösa stammar av asp, sällan sälg/vide, ask, hassel, poppel m.fl. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Ceriporiopsis gilvescens - Rostporing

Ekologi :Ädellövskog. Ved av lövträd, främst bok. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Ceriporiopsis resinascens - Hartsporing

EKOLOGI : Löv- och blandskog samt strandskog. Döda, kvarsittande grenar och stående stammar av vide och al. Även liggande stammar av asp. I fuktig skogsmark. Vitrötare. (Växtplats Ved och bark.

Viden - Salix, Hägg -  Prunus padus, Sälg - Salix caprea, Alar - Alnus, Björkar - Betula, Hasslar - Corylus, 

Ekar - Quercus, Prunusar - Prunus, Lindar - Tilia, Popplar - Populus, Oxlar - Sorbus )

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page