top of page

Gloeophyllum - Vedmusslingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                        4                                         4                                  4

Gloeophyllum abietinum (granmussling), Gloeophyllum carbonarium (kolticka) Gloeophyllum sepiarium (vedmussling)

Gloeophyllum trabeum (bastumussling)

Gloeophyllum sepiarium - Vedmussling

Ekologi : Hygge, barr- och blandskog. Stubbar och liggande stammar av gran, sällan tall, asp, björk, sälg/vide m.fl. Torra och solexponerade lokaler. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page