top of page
Ammophila arenaria - Sandrör. Sweden, Skåne, Ängelholm, Sibirien_edited.jpg

Här kommer jag att visa lite gräs, halvgräs och tågväxter det blir än så länge en blandning för här är jag åter igen ute på hal och tunn is och det får ni stå ut med.

Gräs (Poaceae, synonym Gramineae) är en familj enhjärtbladiga växter med omkring 12 000 arter i hela världen.

Gräs är ett- eller fleråriga örter med kraftigt varierande storlek, och rötterna är samlade i en jämn knippa. Stjälken kallas strå och är ofta ihålig, men arter som majs och sockerrör har märg, medan bambu har en förvedad stam. Strået är ledat och lederna skiljs åt av förtjockade noder. Bladen utgår från noderna och omsluter strået med en bladslida. Mellan denna och bladskivan sitter en hinna, snärpet. Blommorna skyddas av skärmfjäll och blomfjäll som kallas agnar, och är samlade i småax som i sin tur bildar ax eller vippor.

Gräs kan växa enstaka eller i täta tuvor och förökar sig ofta via underjordiska revor. De är vanligen korsbefruktande och pollineras av vinden. Det stärkelserika, mjöliga fröet är inneslutet i ett slags nöt.

Arter i familjen halvgräs betraktas ofta felaktigt som gräs. Halvgräs kan särskiljas genom att de saknar en tydlig led på strået och ofta genom att halvgräsens strån inte har rund (utan till exempel trekantig) genomskärningsyta.

Halvgräsen skiljs från gräsen genom att strået skenbart är oledat (det består av en utvecklad och flera outvecklade mellanleder) samt inuti är svampigt (inte ihåligt), att bladens slidor i regel är helt slutna och att fröet inte är sammanväxt med fruktväggen. Detta är en stor familj med flera tusen arter.

 

Ammophila arenaria - Sandrör (gräs)
Biotoper : 
Blottad mark, Havsstrand.
G.A.M Lindman - Nordens Flora 1964 : 
Sandrör, marhalm eller margräs är en av vår floras mest utpräglade flygsandsväxter. Namnet Ammophila betyder sandälskande, liksom även artnamnet arenaria. Sandröret har ett mycket vitt utbrätt jordskottssystem men långa utlöpare vitt förgrenat. Stråna 0,5 -1,0 m. höjd, jordstammarna lär kunna bli upp till 15 meter långa. Blomstälningen, vippan är tätt axlikspolformig, bladen är långa och smala och rörformigigt sammanrullade.

Carex acuta - Vasstarr (halvgräs)
Bioyoper : 
Sjöar, Småvatten, Sötvattensstrand, Kalkfattiga myrbiotoper, Kalkrika myrbiotoper, Öppna myrbiotoper.

Wikipedia : https://sv.wikipedia.org/wiki/Vasstarr

Vasstarr (Carex acuta) är en gräslik växt i släktet starrar och familjen halvgräs. Den har även kallats skarpstarr och haft det vetenskapliga namnet Carex gracilis.

Vasstarr har basala röd- eller svartbruna slidor, dess strån är grova, vasst kantiga och sträva. Dess mörkgröna blad är fyra till tio mm breda, långa och veka. Vid torka är de utåtrullade. Stödbladen är platta och längre än axsamlingen. Två till fyra hanax och två till sex honax som är tre till tio cm långa, kortskaftade och ofta nickande. Axfjällen som är svartbruna och spetsiga har en grön mittnerv. Fruktgömmena är 3 till 3,5 mm långa, gröna till blekgula med tydliga nerver och smal, kort näbb. Vasstarr blir från 20 till 40 cm hög och blommar från juni till juliHybrider med norrlandsstarr och hundstarr är rätt vanliga.

Utbredning : Vasstarr är vanlig i Norden och återfinns i utbredda bestånd eller glesa tuvor på våt, näringsrik, lerig eller dyig mark, helst i grunt vatten, som exempelvis sjö- och åstränder, dammar, diken och alkärr. Återfinns i hela södra och mellersta Sverige, hela södra och mellersta Finland, nästan hela Danmark och i vissa områden i södra och mellersta Norge.

Carex caryophyllea - Vårstarr (NT) (halvgräs)
EKOLOGI : Vårstarr förekommer huvudsakligen på öppna, torra, väldränerade, sandiga och grusiga, näringsfattiga gräsmarker såsom torrbackar, naturbetesmark, hedar, åkerrenar, åssluttningar och hällmark samt i glesa skogar. Arten föredrar sydliga och sydöstliga sluttningar med ett varmt mikroklimat och något kalkhaltiga jordar med måttlig erosion. Den är vidare starkt störnings- och kulturgynnad, inte minst betesgynnad. Arten är perenn och skuggtolerant, och den kan spridas vegetativt; detta hjälper den att överleva i mindre gynnsamma miljöer under en relativt lång tid. Dessa egenskaper bedöms i Finland ha resulterat i en utdöendeskuld (Lampinen 2019)
KÄNNETECKEN :  
Vårstarr är glestuvad och ganska lågvuxen med strån som är styva och något sträva upptill. Arten kan bli 5–30 cm hög. Den har basala slidor som är bruna och upprispade. Bladen är 1,5–3 mm breda, styvt bågböjda, mörkgröna och kortare än stråna. I toppen av strået sitter ett klubbformigt hanax och ett till tre honax som är längre än breda. Stödbladet under det nedersta honaxet är grönt, har en 3–5 mm lång slida och är vanligen kortare än honaxet. Axfjällen är 2–2,5 mm långa, gulbruna och spetsiga med grön mittnerv. Fruktgömmena är 2–3 mm långa, grönbruna till gulbruna, håriga och har en kort, urnupen näbb. Arten blommar i maj–juni.

Vårstarr kan förväxlas med backstarr Carex ericetorum som dock har trubbiga, bruna axfjäll med ljusgrå hinnkant. Arten liknar också pillerstarr C. pilulifera och lundstarr C. montana, vilka bl.a. särskiljer sig genom rundade honax med stödblad som har obetydlig eller mycket kort slida. Lundstarr växer dessutom i täta mattor och har vinröda basala slidor.
FÖREKOMST : Vårstarr är vanlig från Skåne till Uppland, mindre allmän i Värmland, Västermanland och Dalarna samt sällsynt från Gästrikland till Medelpad och Jämtland. I Danmark är arten vanlig och bedöms som Livskraftig (LC) medan den är sällsynt och har isolerade förekomster i södra Norge och Finland där den bedöms som Livskraftig (LC) respektive Sårbar (VU) (Henriksen & Hilmo 2015, Hyvärinen m.fl. 2019, Wind 2019). Den är relativt vanlig på Åland. Arten förekommer också på västra Island. Vårstarr finns i stora delar av Europa och västra Asien och är införd i nordöstra Amerika (Hultén & Fries 1986).
HOT : Vårstarr missgynnas av succesiv igenväxning av torra, lågvuxna gräsmarker då den konkurreras ut av höga gräs, buskar och träd vilket oftast beror på upphört bete eller eutrofiering i form av konstgödsel och kvävenedfall. Kraftig mosstillväxt kan också konkurrera ut arten (Georgson m.fl. 1997).

Carex elata - Bunkestarr (halvgräs)
Biotoper : 
Kalkrika myrbiotoper, Sötvattensstrand, Öppna myrbiotoper.
Wikipedia : https://sv.wikipedia.org/wiki/Bunkestarr

Bunkestarr (Carex elata) är en flerårig gräslik växt inom släktet starrar och familjen halvgräs. Den växter i stora täta tuvor och har gulgrå basala slidor som är nätformigt upprispade. Dess strån är styva, vasst trekantiga och sträva. Bunkestarrens blågröna blad är från fyra till sex mm breda, sträva och har papiller undertill. Vid torka så rullar sig skivorna utåt. Den har en till tre hanax och två till tre honax som är tre till sex cm långa. Hanblommorna sitter oftast i spetsen på axen. De brunvioletta axfjällen blir tre till fyra mm långa och har en blek mittnerv. De äggrunda fruktgömmena blir 2,5 till 3 mm långa, är platta och blågröna. Fruktgömmena är papillösa men har nerver och tydlig näbb. Bunkestarr blir mellan 30 och 120 cm hög och blommar från juni till juli. Det finns en underart till bunkestarren som heter omskstarr (C. elata ssp. omskiana).

UtbredningBunkestarr är ganska vanlig i Norden och återfinns på våt, näringsrik dy- eller lerjord som exempelvis stränder, kärr och ofta vid utflöden. Dess utbredning i Norden sträcker sig till södra och delar av mellersta Sverige, hela Danmark och sydöstra delen av Finland.

Carex elongata - Rankstarr (halvgräs)
Biotoper : 
Kalkfattiga myrbiotoper, Kalkrika myrbiotoper, Öppna myrbiotoper, Klibbalkärr, Lövskog, Triviallövskog.

OBS : Hittar ingen beskrivande information om arten, varken på nätet eller i mina floror ?

Corynephorus canescens - Borsttåtel (gräs)
EKOLOGI : Borsttåtel är kustbunden och växer i olika typer av sandmarker. Förekommer i såväl svagt sura, urlakade marker som i mer kalkrika sandmiljöer. Några följearter är sandstarr Carex arenaria, rödsvingel Festuca rubra, blåmunkar Jasione montana, fetknoppar Sedum spp., barrfetknoppar Petrosedum spp. och violer Viola spp.

Gynnas av störning och missgynnas av utebliven hävd.

Typisk art i Grå dyner 2130, Grässandhedar 2330. Positiv signalart inom Ängs- och betesmarksinventeringen. Positiv indikator inom NILS, Nationella Inventeringar av Landskapet i Sverige.
KÄNNETECKEN : 
Borsttåtel är ett flerårigt gräs som växer med rakborstlika tuvor och blir 10–30 cm högt. Dess strån är ofta knäböjda, styva och blågröna. De basala bladslidorna är rödvioletta och strimmiga. Bladen är korta, smala (0,3–0,5 mm), blågröna och vikta med ett 2–4 mm, trubbigt–spetsigt snärp. Vippan har korta, utbredda grenar.

Med sina blågröna täta tuvor påminnande om gammaldags rakborstar är borsttåteln lätt att känna igen. Bladslidorna och bladen som täcker vippan före blomning är kraftigt violetta/röda. Efter blomning drar vippan ihop sig och blir mer långsmal och glänsande. Småaxen är 4–6 mm, något brokiga, med långa skärmfjäll och ett upptill förtjockat borst.
FÖRVÄXLINGSRISK : 
Vårtåtel Aira praecox – växer i samma miljö men är ettårig, mindre, 3–15 cm, mer grön och blomman har ett längre borst, 4 mm. Blommar mycket tidigt och blir senare karaktäristisk sandfärgad.

Luddlosta Bromus hordeaceus – Finns också i kustnära sandmiljöer men har mycket större småax, 8–12 mm, mjukhåriga bladslidor och bredare blad, 2–7 mm.

Fårsvingel Festuca ovina – har gråare bladslidor med små bladöron vid mynningen. Snärpet är mycket kort, 0,1–0,2 mm.
FÖREKOMST : Vanlig i kustnära dyner och sandmarker i Götaland, inklusive Öland och Gotland.

Cynosurus cristatus - Kamäxing (gräs)
Biotoper : Friska gräsmarker, Öppna gräsmarker, Torra gräsmarker.
Wikipedia : https://sv.wikipedia.org/wiki/Kam%C3%A4xing

Beskrivning : Kamäxing är en enhjärtbladig och vintergrön växt i tuvor. Bladen saknar hår. Stråna blir 10 ... 75 cm höga; sällsynt 90 cm. De kan ha en till tre knutar.

Blommar juni till augusti. I varmare trakter kan blomningen börja redan i maj.

Axet blir 2 ... 5 cm långt, och 5 ... 10 mm brett.

Självbefruktning är blockerad, men pollinering sker genom att pollen sprids med vinden.

Inom samma småax kan det förekomma blandat fertila och ofruktsamma blommor.

Fröna blir 1,6 ... 2 mm långa.

Kamäxing är en kortlivad perenn, som lever i två till fem år.

Kromosomtalet är 2n = 14.

Habitat : Kamäxing finns i större delen av Europa och sydvästra Asien. Växer allt ifrån nära havets nivå upp till ca 600 m ö h.

Sverige ofta insådd med gräsfrö och därvid tillfällig. Inhemsk i söder och väster; introducerad art i Uppland.

Norden saknas kamäxing på Island.

Finns på några lokaler i nordöstra NordamerikaAustralien och Nya Zeeland, men är inte ursprunglig där.

Biotop : Torr gräsmark. Trivs i många jordarter, dock inte i jordar med mycket lågt pH (sur jord) eller mycket högt pH (basisk jord, d v s att kamäxingen är kalkskyende).

Etymologi : Cunosurus är latinisering av grekiska kynos = hund + οoura = svans, d v s hundsvans., Cristatus kommer av latin crista = kam. Cristatus blir då "liknar en kam".

Användning : Flätning av stråhattar. Kreatursbete. Djuren ratar dock vissa delar av växten

Elymus caninus - Lundelm (gräs)
Biotoper : Lövskog, Ädellövskog, Blottad mark, Fuktiga-blöta gräsmarker, Triviallövskog, Öppna gräsmarker.
OBS : Jag hittar ingen artbeskrivning mm, varken på nätet eller i mina floror.

Leymus arenarius - Strandråg (gräs)
Biotoper : Blottad mark, Friska gräsmarker, Havsstrand, Torra gräsmarker, Öppna gräsmarker. 
Wikipedia : https://sv.wikipedia.org/wiki/Strandr%C3%A5g

Utseende : Arten är högväxt och växer i grupp. Bladen är breda, tjocka och har en något vitgrön ton. Blomställningen har ett enda tvåsidigt ax som i sin tur har småax sittande i två rader med 2-3 småax vid varje led. Varje småax innehåller 3-5 blommor. Skärmfjällen är smala, håriga och täcker hela småaxet. Småaxen saknar borst.

Utbredning och biotop : Arten växer mestadels på sandiga, grusiga stränder eller sandig strandmark men ibland även i sandiga områden inåt landet. Trivs mycket bra även i sanddyner och flygsand. Den förekommer längs hela de norskasvenskafinska kusterna samt även fläckvis inåt landet. Förekommer överallt i Danmark. Den har till och med planterats ut på många håll på grund av sin förmåga att binda flygsand.

Artens namn : Carl von Linné klassificerade ursprungligen arten i växtsläktet Elymus, vilket sedan Christian Ferdinand Hochstetter kom att revidera till Leymus arenarius, det namn som används idag. Artepitetet kommer av latinets arena som betyder sand, vilket åsyftar artens vanligaste biotop.

Äldre svenska regionala namn är Elm, Sandelm, Strandelm, Strandhavre och Gåshavre.

Luzula pilosa - Vårfryle (tågväxter)
Biotoper : Barrskog, Löv-/barrblandskog.
Wikipedia : https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rfryle
Vårfryle (Luzula pilosa) är en tågväxt som blommar tidigt på våren. Den är lågväxt och har oansenliga små svartbruna blommor. Vårfryle växer i tuvor och blir omkring 2 decimeter hög. Den blommar i april-maj.
 

Vårfryle i Carl Lindman, 1917–1926 : https://runeberg.org/nordflor/397.html
Luzula-släktet innefattar hos oss vid pass femton arter. I motsats till Juncus-arterna är ingen kärrväxt, och därmed sammanhänger, att de hava ett mjukare och mera gräsartat utseende med bredare och tunnare blad. Detta gäller i synnerhet vårfrylet, som är en skuggväxt och förekommer i alla slags skogar genom hela Skandinavien och Finland, även i fjällsidornas björkskog upp till trädgränsen. Hos Luzula-arterna äro bladslidorna rörformiga, hos Juncus däremot uppsprättade på ena sidan. En annan skillnad finner man hos fröna, som hos Juncus, äro små och talrika, men hos Luzula, betydligt större och blott 3 i varje fröhus. Hos Luzula äro fröna dessutom myrmekofilt avpassade och utmärka sig genom det hos sådana frön vanliga bihanget ("karunkeln"), Att Luzula-arter äro vindblommiga, framgår av den foderlika (bruna) kalken av helt små, nästan fjällika blad, liksom hos Juncus, samt de jämförelsevis ofantliga ståndarknapparna och långt utskjutande märkena.

Blomställningens långa grenar äro ensidiga knippen eller delvis tvåsidiga, och lämna inom vår flora ett av de tydligaste exemplen på förgreningens förlopp hos detta slags blomställning. I en klase och ett ax sitta blommorna på en gemensam huvudaxel; de äro alla biaxlar (axlar av andra ordningen) till denna huvudaxel, och inbördes äro de av samma grad och samma generation, liksom äldre och yngre syskon. I knippet är däremot varje ledstycke en biaxel till det närmast nedanför belägna; så snart knippet frambragt en blomma, frambringar denna en ny blomma i bladvinkeln till det lilla blad, som sitter på blomskaftet, och denna i sin tur en ny blomma; ledstyckena äro alltså av allt lägre grad, allt yngre generation, och biaxlar till varandra, ej syskon. -- Om blomskaftet bär 2 blad, uppkomma samtidigt 2 blommor i varje generation, och knippet kallas tvåsidigt, se t. ex. Silene.

Melica nutans - Bergsslok (gräs)

Biotoper : Friska gräsmarker, Löv-/barrblandskog, Lövskog, Triviallövskog, Trädbärande gräsmark, Ädellövskog, Öppna gräsmarker, Torra gräsmarker.

Finlands Artdatacenter : https://laji.fi/sv/taxon/MX.40505

Beskrivning : Flerårigt gräs, höjd 30–70 cm. Stjälk ihålig, ledknutar fyllda. Strå upprätt eller uppstigande, upptill nickande, slätt. Blad strödda, utan skaft, med slida. Basalslidor platta, rödblåskiftande, ryggnerv sträv. Bladskiva rätt smal (2–3 mm) och platt, jämnbred, med spetsig ända, nickande och mattglänsande grön. Snärp kort (< 1 mm), brunskiftande och trubbig.

Blomma : Vippa rätt lång (7–10 cm), ensidig, klaslik. Småax rätt stora (5–10 mm), med kort skaft, nickande, med flere blommor (1–3 samkönade och 2–3 sterila blommor). Skärmfjäll breda, med flere nerver, blåröda med vit spets, ytteragnars köl trind och med flere nerver, utan borst.

Wikipedia : https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergslok

Bergslok, Melica nutans (även kallat slokgräs), är ett flerårigt grönt gräs med upp till 60 cm långa strån som växer i bland annat löv- och barrskog samt i skogsbryn. Stråna hänger med topparna. Den har en smal vippa med småaxen placerade på små vippgrenar och alla på samma sida. Det vetenskapliga artepitetet nutans betyder just "nickande", "svajande" (av nutare = luta), medan Melica betyder "bovete" på medeltidslatin.

Phragmites australis - Vass (gräs)
Biotoper : Sjöar, Sötvattensstrand, Vattendrag, Öppna gräsmarker, Fuktiga-blöta gräsmarker, Havsstrand, Kalkrika myrbiotoper, Småvatten, Öppna myrbiotoper.
Naturhistoriska riksmuseet : https://www.nrm.se/faktaomnaturenochrymden/vaxter/frovaxterfanerogamer/vaxterpasommaren/augustivaxter/vass.10310.html

Vass, eller bladvass, är Sveriges största gräs och kan bli upp till 4 meter från den grova krypande jordstammen. Bladen är breda och vassa och har ett typiskt 'djävulsbett' tvärsöver mitten på bladet. Vippan är stor och yvig, den är först brunviolett men blir sedan silverglänsande.

Vassen kan börja blomma redan i juli, men oftast är den i blom i augusti-september.
Vass är vanlig i hela landet, och den är en karaktärsväxt för näringsrika sjöar, men förekommer mer sparsamt i fjälltrakterna.

Linné skrev bland i sin flora från 1755: "Strandrör, i Uppland rör, i Götaland vass, i Småland skärvass. Växer i sjöar, floder och sandiga myrar i hela Sverige; mycket skadlig för åkrarna i Halland." "Med vippan färgar kvinnorna ylletyg gröna. Gipsmakarna använder stråna vid gipsning av tak. Om de håriga fröna kommer in i öronen, förorsakar de dövhet."

(Författare Lars-Åke Janzon, fil.dr., Naturhistoriska riksmuseet)

Våtmarksguiden : http://vatmarksguiden.se/projekt/bladvass/

Nordens största gräs bladvass (Phragmites australis) även kallad vass, kan växa sig så hög som 5 m. Den förekommer i hela Sverige men är mer ovanlig i fjälltrakterna. Bladvass kan etablera sig på upp till 2,5 m djup i sötvatten och brackvatten. Arten förökar sig vanligtvis vegetativt med långa jordstammar i bottensedimentet och bildar stora bestånd särskilt i näringsrika sjöar. Bladen sitter fästa längs med hela strået och kan bli ca 40 cm långa. De är mycket sträva och har vassa kanter. Vippan är stor och yvig med många förgreningar. Bladvassen blommar i augusti till september och fröna blir mogna först i januari nästkommande år. Vassfrön gror enbart ovan vatten och spridning via frö är därför begränsad.
Tidigt på säsongen är vippan brunviolett men går mot en silvrig nyans senare på säsongen. Bladvassen kan torka och stå kvar på växtplatsen till nästkommande säsong, under vinterns frostiga morgnar kan de torra vipporna glänsa fint i ljuset.  

Bladvassens effektiva vegetativa förökning med upp till 1 m utbredningsomkrets varje år gör växten konkurrenskraftig. Bladvassen är därför en av de arter som lätt blir dominanta i system utan störning. För att kunna sprida sig så kraftigt behövs god syretillförsel till rötterna. Överlag har våtmarksväxter god förmåga att transportera ner syre till rötterna eftersom sedimentet de står i ofta är syrefattigt, anpassning till dessa förhållanden har utvecklat olika strategier. Bladvass har en specifikt god förmåga till syretransport då fjolårets stammar/stjälkar står kvar ovan vattenytan och fungerar som luftkanaler eller snorklar ner till rötterna.
Studier har visat att bladvass inte tar upp tungmetaller vidare effektivt, men fler studier inom detta ämne behövs. För upptag av näringsämnen däremot, är bladvassen ett utmärkt alternativ då den stora biomassproduktionen kräver näring och den snabba tillväxten ökar hastigheten på upptaget. Att skörda vassen efter varje säsong kan ha god effekt på närings-bortförsell i en våtmark, och kan motverka eutrofiering. 

Trichophorum cespitosum - Tuvsäv (halvgräs)
Biotoper : Fuktiga-blöta gräsmarker, Kalkfattiga myrbiotoper, Kalkrika myrbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppna myrbiotoper.
 

bottom of page