top of page

Gyalecta carneola - Ädelkronlav (VU)

EKOLOGI :Arten växer på bark, huvudsakligen av ek i senvuxna bergekskogar och bok i gamla bokskogar. Den förekommer troligen främst i skogar med lång trädkontinuitet. Luftfuktigheten är alltid hög. Växtplatserna är ofta belägna i branter, raviner och bäckdalar samt i sluten skog nära vatten. Den växer såväl på grov porös bark som på slät och hård bark. Bokträd som ädelkronlav förekommer på befinner sig ofta i sin sista levnadsfas och har ofta bark som går lätt att lossa från stammen. I regel uppträder arten i ögonhöjd eller lägre, sällan ända nere vid basen av träden.

KÄNNETECKEN : Ädelkronlav är en skorplav med en tunn, ljus bål och små, djupt rödbruna apothecier. Apothecierna har en konkav disk med uppstående, småtaggiga kanter. Sporkaraktärer är nödvändiga för en säker identifiering.

SVENS FÖREKOMST : Bofast och reproducerande : Ädelkronlav är en suboceanisk lav vilken förekommer utmed västkusten från Skåne till Bohuslän. Ströförekomster finns också i Blekinge, Östergötland, Härjedalen samt på Öland och Gotland. Tyngdpunkten i utbredningen ligger i Halland (c. 80 lokaler). Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 30% av sina gamla lokaler. Utanför Sverige är den känd från Danmark (rödlistad), Norge, större delen av övriga Europa, Ryssland, Sydafrika, Japan och Nordamerika.

HOT : Arten hotas genom de åldriga lövträdens tillbakagång och genom att arealen ädellövskog med lång kontinuitet starkt minskat. Lämpliga ädellövskogar nyskapas i begränsad omfattning.

Skogsstyrelsens signalart

EKOLOGISK GRUPP  Autotrof (fotosyntetiserande)

Gyalecta ulmi - Almlav (VU)
EKOLOGI : Almlav påträffas i flera olika typer av ädellövträdsmiljöer. Framförallt växer den på stammarna av gamla hamlade askar och almar i gamla lövängsliknande miljöer. Arten påträffas också på olika ädellövträd i naturskogsliknande ädellövskogar t.ex. lövskogsklädda branter, ek- och bokskogar. Oftast finner man laven på de grövsta och äldsta träden. Den förefaller vara ganska ljusgynnad och förekommer ofta i glesa hagmarker och i lövängar. I norra Sverige förekommer den på sydvända klippväggar av dolomit eller kalksten tillsammans med andra rödlistade lavar.
KÄNNETECKEN : Almlav är en skorplav med tätt sittande, upp till 2 mm breda, apothecier som har en karaktäristiskt tegelröd disk med vit, ojämn kant. Laven kan ibland täcka stora ytor på gamla lövträd och färgar då barken gråvit till grågrön. Lavens alger utgörs av orangefärgade Trentepohlia-alger. Rostfläckig nållav är en svampart som tillhör divisionen sporsäcksvampar, och som först beskrevs av Turner och James Edward Smith, och fick sitt nu gällande namn av Walter Migula. Rostfläckig nållav ingår i släktet Chaenotheca, och familjen Coniocybaceae. Arten är reproducerande i Sverige.

UTBREDNING : Arten förekommer i södra och mellersta Sverige med några enstaka förekomster upp till Åsele Lappmark. Arten är i södra Sverige mest frekvent där hamlingsbruket av ädellövträd varit mest utbrett. Den är vanligast i Götalands skogsbygder och i Mälarlandskapet och är mer sparsam i Skåne, utmed Västkusten och på Öland. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 20% av sina gamla lokaler. Den är rödlistad i Danmark och Finland. Arten finns i Europa österut till Kaukasus.

bottom of page