Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp (NT).

Kännetecken : En marklevande taggsvamp med korklikt sega, trådiga fruktkroppar. Hatten är ca 5-10 cm bred med en tillplattad ovansida som är trådigt knölig, mer eller mindre radiärt zonerad. Den tillväxande hattkanten är ljus, ofta vit, och hattens centrala äldre delar får en mörkare orangebrun färg. Foten är 2-10 cm hög, orangefärgad och filtluden. I fruktkropparna finns normalt inväxta grenar, barr och mossor etc. och ibland är flera fruktkroppar hopväxta i små sammanhängande grupper. Taggarna är först vita men blir senare brunaktiga av mogna sporer. En snarlik art är brandtaggsvamp Hydnellum auratile som från början har livligt orangefärgade taggar, tunnare fruktkroppar och i sina miljökrav är strikt knuten till kalkbarrskog.

Ekologi : Arten bildar mykorrhiza med både gran och tall och den förekommer främst i äldre skogar med kontinuitetsskogskaraktär. Mest frekvent är den i äldre mossrik granskog, men då bara i skogar inom granens naturliga utbredningsområde och i bestånd med långvarig grankontinuitet. Påfallande många granskogar med arten är av lågörttyp där det finns ett visst inslag av kalkgynnade örter, t.ex. blåsippa. Dessa skogar är ofta olikåldriga och skiktade och bär normalt en prägel av ett tidigare skogsbete. Ibland uppträder svampen i en helt annorlunda barrskogsmiljö, nämligen med tall i magra, ljusöppna sandtallskogar såsom grusåsar och lavtallhedar.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp
Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp

Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.

press to zoom
Hydnellum_aurantiacum_-_Orange_taggsvamp
Hydnellum_aurantiacum_-_Orange_taggsvamp

Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp.Sweden, Hälsingland, Bollnäs, Stora Bollebergets NRV. 2018-09-08

press to zoom
Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp
Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp

Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.

press to zoom
Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp
Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp

Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.

press to zoom
Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp
Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp

Hydnellum aurantiacum - Orange taggsvamp (NT). Sweden, Hälsingland, Trönödal, Tannåsen. 2018-09-07.

press to zoom

Hydnellum concrescens - Zontaggsvamp

Ekologi : Barr- och lövskog. Näringsrik mark. Med barr- och lövträd.

Ekologisk grupp :Mykorrhiza

Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp

Hydnellum concrescens - Zontaggsvamp. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03

press to zoom
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp

Hydnellum concrescens - Zontaggsvamp. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-03

press to zoom
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp._Sweden,_Småland,_Vimmerby,_Skällebacka._2007-11-10.__(2)
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp._Sweden,_Småland,_Vimmerby,_Skällebacka._2007-11-10.__(2)
press to zoom
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15_(2)
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15_(2)
press to zoom
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp._Sweden,_Öland,_Löttorp,_Byarums_Sandvik._2016-10-15.
press to zoom
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp._Sweden,_Småland,_Vimmerby,_Skällebacka._2007-11-10.__(1)
Hydnellum_concrescens_-_Zontaggsvamp._Sweden,_Småland,_Vimmerby,_Skällebacka._2007-11-10.__(1)
press to zoom

Hydnellum ferrugineum - Dropptaggsvamp

Ekologi : Lavtallskog, lingontallskog och blåbärsgranskog. Mager mark. Med tall och gran. Bildar mykorrhiza med tall, huvudsakligen i äldre skog. Total population i landet bedöms ha minskat och fortsatt minska p.g.a slutavverkningar, samt förhöja kvävenivåer i marken som en följd av skogsgödsling och i SV Sverige också av kvävenedfall från luften, omfattningen är dock svår att bedöma.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp

Hydnellum ferrugineum - Dropptaggsvamp. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp

Hydnellum ferrugineum - Dropptaggsvamp. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp

Hydnellum ferrugineum - Dropptaggsvamp. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp

Hydnellum ferrugineum - Dropptaggsvamp. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp

Hydnellum ferrugineum - Dropptaggsvamp. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp

Hydnellum ferrugineum - Dropptaggsvamp. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(1)
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(1)
press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.__Sweden,__Värmland._2009-09-03.__(1)
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.__Sweden,__Värmland._2009-09-03.__(1)
press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(3)
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(3)
press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(2)
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.Sweden,_Småland,__Hultsfred,_Bredshult._2012-08-20._(2)
press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.__Sweden,__Värmland._2009-09-03.__(2)
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.__Sweden,__Värmland._2009-09-03.__(2)
press to zoom
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.__Sweden,__Värmland._2009-09-03.__(3)
Hydnellum_ferrugineum_-_Dropptaggsvamp.__Sweden,__Värmland._2009-09-03.__(3)
press to zoom

Hydnellum geogenium - Gul taggsvamp (NT)

Ekologi : Gul taggsvamp växer i äldre barrblandskog eller i ren granskog på kalk eller annan rikare mark, ofta med inslag av lövträd och örter. Den är troligen mykorrhizabildare och förefaller att ha gynnats av skogsbete. Artens växtplatser hyser ofta ett stort antal hotade svampar.

(Kännetecken - Gul taggsvamp är en taggsvamp, som bildar mykorrhiza med gran. Fruktkropparna är ganska tunna, sega och läderartade, ofta sammanvuxna till ett formlöst gytter. Hatten är svavelgul, med grön ton och svarta partier. Senare blir hattarna brunaktiga till mörkt olivgröna med gul kant. Taggarna är först svavelgula sedan olivbruna, ett par mm långa och nedlöpande. Foten är ofta sidoställd, 1–3 cm hög och 4–5 mm tjock, nedtill med kromgul mycelfilt. Köttet är gulgrönt, i fotbasen kromgult. Svampen har ingen, eller svag lukt av mjöl.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hydnellum peckii - Skarp dropptaggsvamp

Ekologi : Lavtallskog, lingontallskog och blåbärsgranskog. Marken. Med tall och gran.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hydnellum_peckii_-_Skarp_dropptaggsvamp._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Östra_Slingsö._2017-10-04._
Hydnellum_peckii_-_Skarp_dropptaggsvamp._Sweden,_Småland,_Blankaholm,_Östra_Slingsö._2017-10-04._
press to zoom

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT)

Ekologi : Dofttaggsvampen bildar mykorrhiza med gran i framför allt äldre barrskog, helst äldre ängsgranskog eller örtrik granskog av frisk lågörttyp, med bl.a. blåsippa, vispstarr och harsyra. Ibland förekommer den även i blåbärsgranskog, men då nästan alltid i fläckvis rikare partier, t.ex. i små svackor eller sluttningar. Dofttaggsvampen uppträder huvudsakligen i äldre barrskog, särskilt i s.k. ”bondeskogar” som haft en trädkontinuitet. Fruktkropparna uppträder vanligtvis sammanvuxna i stora grupper, gärna utmed små skogsstigar. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon eller några platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Varje mycel kan bilda många fruktkroppar. Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

(Kännetecken - En marklevande lätt igenkännlig taggsvamp. Fruktkropparna är ganska stora, sega, läderartade till korkartade och nästan alltid med inväxta barr och strån. Karaktäristiskt för dofttaggsvampen är att den har en stark kryddartad lukt, som av anis, kumarin eller lavendel. Torkade exemplar behåller ofta lukten en lång tid. En annan bra artkaraktär är att köttet är blåaktigt och zonerat. Blå taggsvamp, Hydnellum caeruleum, har också zonerat kött och kan påminna om dofttaggsvampen, men den blåa taggsvampen har mjölaktig lukt och köttet i fotbasen är orange.

Ekologisk grupp : Mykorrhiza

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (2)
Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (2)
press to zoom
Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (3)
Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (3)
press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (1)
Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (1)
press to zoom
Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (5)
Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (5)
press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.
Hydnellum_suaveolens_-_Dofttaggsvamp_NT.

Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp NT. Sweden, Gästrikland, Gysine Färnebofjärdens NP. 2018-09-04.

press to zoom
Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (4)
Hydnellum suaveolens - Dofttaggsvamp (NT). Sweden, Dalsland, Valsebo. 2016-08-28. (4)
press to zoom