top of page

Impatiens noli-tangere - Springkorn

BIOTOPER : LövskogTriviallövskog, Ädellövskog.

https://svenskbotanik.se/arets-vaxt-2020-balsaminer-2/ TEXT Jan Andersson

De tre balsaminer som är Årets växter har väldigt olika framtoning. Bland de tre svenska arterna i släktet balsami­ner är springkorn ganska ovanlig och har höga krav på sin växtplats. Blekbalsamin å andra sidan kan vara ett besvärligt ogräs, medan slutligen jättebalsamin är en invasiv art som bör utrotas. Vi behöver veta mer om alla tre arternas förekomst och utbredning i Sverige.

Balsaminerna är ettåriga örter med sam­bladiga blommor försedda med en sporre där nektar bildas. Frukten är en kapsel som öppnar sig explosivt vid beröring varvid kapselflikarna krullar ihop sig och fröna slungas ut. Släktes­namnet Impatiens betyder otålig eller känslig och syftar på detta.

Springkorn Impatiens noli-tangere, växer på skuggiga, fuktiga, mullrika ställen, till exempel vid bergrötter, i skogskärr eller längs å- och bäckraviner. Den upp till meterhöga örten bildar ofta stora bestånd, ibland utan att blomma. Växten är kal och har en saftig stjälk med uppsvällda leder. Bladen är strödda, tunna, äggrunda och är trubbigt sågade. Blom­man är klargul med brunröda prickar, 3–4 cm lång, med en lång, tillbakaböjd sporre. Blom­morna hänger på långa skaft från bladvecken.

Artepitetet noli-tangere betyder ”rör mig ej” och syftar på den explosiva fröspridningen. Namnet springkorn kommer från tyskan och betyder ”hoppande frön”.Springkornet är mindre allmänt. Utbred­ningen är från Skåne till mellersta Sverige upp till Norrbotten. Den saknas dock i flera landskap.​

Blekbalsamin, Impatiens parviflora

Blekbalsamin I. parviflora, kan förväxlas med springkorn när den inte blommar. Bladen är nedtill motsatta men strödda upptill, är äggrunda, tunna, och vasst sågade. Växten är ganska lågväxt, 30–60 cm. Blommorna är relativt små, 1–1,5 cm långa, blekgula med rak sporre, samt har upprätta blomskaft. Artepite­tet parviflora betyder ”med små blommor”.

Blekbalsaminen växer på allehanda fuktiga platser som parker, sjöstränder och ruderatmarker, och kan breda ut sig i stora bestånd. Arten är ganska vanlig från Skåne till Uppland, men uppträder tillfälligt även längre norrut. Arten kommer ursprungligen från Sibirien men har förvildats och spridit sig i hela Europa. Den är nu under spridning också i Sverige och kan vara ett besvärligt ogräs.

Iris pseudacorus - Svärdslilja
BIOTOPER : Lövskog, Sötvattensstrand, Triviallövskog, 
Ädellövskog, Fuktiga-blöta gräsmarker, Kalkfattiga myrbiotoper, Kalkrika myrbiotoper, Öppna gräsmarker, Öppna myrbiotoper. 
Våtmarks guiden - http://vatmarksguiden.se/projekt/svardslilja/ Gul svärdslilja som blommar med sina vackra gula blommor i juni – juli är en flerårig växt som lever i näringsrika sjöar och våtmarker. Den blir ungefär 1 m hög och de mörkgröna avsmalnande bladen blir upp till 3 cm breda. Trots sitt namn tillhör gul svärdslilja inte liljeväxter utan familjen irisväxter (Iridaceae). Liksom flertal iris har gul svärdslilja tre stora neråtböjda kronblad. Efter blomning bildar den stora avlånga frökapslar. Svärdsliljan är vanlig i Syd- och Mellansverige och syns sällan norr om Uppland. Arten kalmus (Acorus calamus) kan förväxlas med gul svärdslilja när blommor saknas, blad från kalmus har dock stark aromatisk doft om man bryter eller gnuggar bladen mellan fingrarna.
Gul svärdslilja kan bilda relativt stora bestånd intill sjö- och åkanter. Arten är inhemsk i Sverige. 

Gul svärdsliljan kan planteras för sina vackra blommors skull gärna på synliga platser, men arten med sina långa djupa rötter ner i sedimentet fyller också andra funktioner. De kraftiga rötterna medför god syretillförsel ner till sedimentet, detta gynnar mikroorganismer och speciellt nitrifierande bakterier. Växter med kraftiga rotsystem är dessutom ofta effektiva erosionsskydd. Studier har visat att gul svärdslilja inte tar upp tungmetaller särskilt effektivt och rekommenderas därför inte till våtmarker i syfte att rena dessa. Däremot för näringsupptag kan växten passa. 

 

Etablering 

Gul svärdslilja är lättetablerad och går att föröka både med frön och hela plantor. Under tidig höst kan det mogna frökapslarna tas från svärdsliljan och tryckas ner i fuktig jord för att etablera eller utöka växtens utbredning. Vid avslagning av vass kan svärdslilja snabbt breda ut sig mellan vassruggarna då vilande frön plötsligt får ljus.  

bottom of page