top of page

Lepiota  - Fjällskivlingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                     35                                        29                                27

Lepiota apatelia, Lepiota boudieri (rostfjällskivling), Lepiota brunneoincarnata (bandad giftfjällskivling)

Lepiota castanea (kastanjefjällskivling), Lepiota cingulum, Lepiota clypeolaria (spenslig fjällskivling), Lepiota clypeolarioides

Lepiota cortinarius (slöjfjällskivling), Lepiota cristata (syrlig fjällskivling), Lepiota cristatoides, Lepiota echinella (dvärgfjällskivling)

Lepiota erminea (vit fjällskivling), Lepiota felina (svartfjällig fjällskivling), Lepiota forquignonii (olivfjällskivling)

Lepiota fuscovinacea (vinfjällskivling), Lepiota grangei (grönfjällig fjällskivling), Lepiota griseovirens (grågrön fjällskivling)

Lepiota hymenoderma, Lepiota ignicolor, Lepiota ignivolvata (brunringad fjällskivling), Lepiota lilacea (purpurbrun giftfjällskivling) 

Lepiota magnispora (gulflockig fjällskivling), Lepiota ochraceodisca, Lepiota ochraceofulva (doftfjällskivling)

Lepiota oreadiformis (slät fjällskivling), Lepiota parvannulata, Lepiota pilodes, Lepiota poliochloodes

Lepiota pseudolilacea (rosenfotad fjällskivling), Lepiota rufipes, Lepiota subalba (lundfjällskivling), Lepiota subgracilis

Lepiota subincarnata, Lepiota tomentella (luddfjällskivling), Lepiota xanthophylla

Lepiota boudieri - Rostfjällskivling

EKOLOGI : Ädellövskog, lund, naturbetesmark och barrskog. Marken, på bar, näringsrik, fuktig jord. Gärna under hassel och på betad mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota brunneoincarnata - Bandad giftfjällskivling

EKOLOGI: Ängsmark, strandäng och barrskog. Kalk-, kväve- och näringsrik förna/mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota clypeolaria - Spenslig fjällskivling

EKOLOGI: Löv- och barrskog. Förna.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota cristata - Syrlig fjällskivling

EKOLOGI: Skog, park och trädgård. Näringsrik mark.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota erminea - Vit fjällskivling

EKOLOGI : Lövskog, öppen gräsmark, fastmark 

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota fuscovinacea - Vinfjällskivling : Starkt hotad (EN)

EKOLOGI : Vinfjällskivling växer på mulljord i lövskog, ofta längs vägkanter och gärna i sällskap med andra fjällskivlingar. Den uppträder gärna på de mest kväverika lokalerna under ask, alm eller bok och gärna bland nässlor eller kirskål.

KÄNNETECKEN : Vinfjällskivling är en liten, mer eller mindre vinröd fjällskivling med stora rödbruna till sotsvarta fjäll på hatten. Lamellerna är vita liksom ringen medan foten är tydligt vinröd upptill, mörkare brun nedtill. Arten skiljer sig från övriga arter i släktet genom att hyferna saknar söljor och den behöver knappast förväxlas med någon annan art.

FÖREKOMST : En sydlig art som bara är funnen några gånger i Skåne. I Danmark är den känd från ett tiotal lokaler medan den saknas i övriga Norden. Den är påträffad sällsynt i de flesta länder i Mellaneuropa samt förekommer vidare i Ryssland, Japan och Nordamerika. I Danmark betraktas arten som sällsynt och sårbar.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota grangei - Grönfjällig fjällskivling : Sårbar (VU)

EKOLOGI : Grönfjällig fjällskivling är en förnasvamp som växer på näringsrika ställen i löv- eller blandskog. Den tycks föredra kalkrik mark. Söderut är den ofta funnen i bokskog.

KÄNNETECKEN : Grönfjällig fjällskivling är en liten fjällskivling med 1–3 cm bred hatt. Den är grågrön till mörkgrön, snart fjälligt uppsprickande varvid det vita köttet blottas, åtminstone mot kanten. Foten saknar ring men har neråt bälten eller flockar av hattens gröna färg.

FÖREKOMST : En mycket sällsynt art, som hittills bara är funnen på några få lokaler i Skåne, på Öland, i Dalsland och Uppland. Eftersom den är så liten är den sannolikt något förbisedd och fler fynd, även i andra landskap, kan förväntas. Den är sällsynt även i Danmark samt funnen på några få lokaler i södra Norge och södra Finland. I södra och mellersta Europa är den spridd men överallt sällsynt. Arten är rödlistad i samtliga nordiska länder samt i Polen och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota lilacea - Purpurbrun giftfjällskivling : Sårbar (VU)

EKOLOGI : Svampen är en nedbrytare som växer ensam eller i små grupper på kväverik mark och i gräs i lövskog, parker och trädgårdar. Den bildar fruktkroppar under sommar och höst.

KÄNNETECKEN : Denna lilla fjällskivling är mycket variabel i färgerna, från mörkt till ljust purpurbrun till violett. Hatten är 12–35 mm, med eller utan puckel. Omkring mitten är hatten purpurbrun till lilabrun, mot kanten småfjällig mot vit bakgrund. Lamellerna är vita med flockig egg. Foten är 20–40 mm hög, cylindrisk, lila eller vinröd, starkare färgad vid basen. Köttet är vitt med lila anstrykning. Fotens ring liknar en manschett och har en fjällig undersida med samma färger som hatten. Sporerna är hyalina, ellipsoida, 4–6 x 2,5–4 µm. Lukten är något sötaktig. Svampen är mycket giftig, den innehåller en relativt hög halt av giftet amanitin.

FÖREKOMST : Purpurbrun giftfjällskivling är känd i landet genom två fynd i Skåne, varav det ena är från Lunds botaniska trädgård. Den är även påträffad på nordöstra Själland i Danmark 1991, under lind. Arten förekommer sällsynt i Europa, från Sverige i norr till Italien i söder, och är även känd från Nordamerika. Den är rödlistad i Danmark (VU), Polen (Ex) och Frankrike; Region Nord-pas-de-Calais (Ex).

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Lepiota magnispora - Gulflockig fjällskivling

EKOLOGI: Löv, barr, ädel och Triviallövskog

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page