top of page

Marasmius - Broskingar :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                    20                                        15                                  15

Varietet                             2                                          1                                    1

Marasmius anomalus, Marasmius bulliardii (liten hjulbrosking), Marasmius buxi, Marasmius cohaerens (glansbrosking)

Marasmius collinus, Marasmius curreyi (tegelbrosking), Marasmius epiphylloides (murgrönsbrosking)

Marasmius epiphyllus (dvärgbrosking), Marasmius favrei, Marasmius hudsonii, Marasmius limosus (vassbrosking), Marasmius minutus

Marasmius oreades (nejlikbrosking), Marasmius rotula (hjulbrosking), Marasmius saccharinus, Marasmius setosus (boklövsbrosking)

Marasmius siccus (veckbrosking), Marasmius torquescens (filtfotsbrosking), Marasmius wettsteinii

Marasmius wynneae (föränderlig brosking)

Marasmius cohaerens - Glansbrosking

Ekologi : Ädellövskog och blandskog samt gråalskog. Liggande kvistar och multnande löv. Näringsrik mark.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius curreyi - Tegelbrosking

Ekologi : Hed- och ängsmark samt betesmark. Vissna grässtrån. Torr mark. (Mitt fynd på gräs i slänt mot bäck mellan ormbunkar fuktigt!)

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor - Parasit

Marasmius epiphylloides - Murgrönsbrosking

EKOLOGI : Lövskog och park. Döda blad av murgröna Hedera helix.

Mina personliga reflektioner är att lagret med markkrypande murgröna inte får vara för tunt ej heller för tjockt. Är lagret för tunt torkar bladen ut och är lagret för tjockt hamnar väldigt få blad långt ner så att de kan hålla fukt, vilket är förutsättningen för att fruktkroppar skall bildas. 

UTBREDNING : Ingen fakta i Dyntaxa. Mina fynd är från Skånska västkusten. Falsterbo, Allerum, Höganäs och Mölle. Finns fynd noterde från sydligaste Öland.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius epiphyllus - Dvärgbrosking
EKOLOGI : Löv- och blandskog. Multnande löv, särskilt av rönn, asp och ask. Ofta sent på hösten.
EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius limosus - Vassbrosking

EKOLOGI : Vid åar, dammar och sjöstränder. Stjälkar och blad av gräs, särskilt bladvass Phragmites australis.

EKOLOGISK GRUPP : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius oreades - Nejlikbrosking

Ekologi : Betesmark, park och trädgård. Marken, bl.a. i gräsmattor.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, parasit

Marasmius rotula - Hjulbrosking

Ekologi :Lövskog. Liggande grenar och kvistar av lövträd. Ofta på mulljord.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius torquescens - Filtfotsbrosking

Ekologi : Ädellövskog. Liggande kvistar och multnande löv av bok, alm och ask. Kalkrik mark. Mindre allmän i Skåne, sällsyntare i övriga Sverige.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Marasmius wynneae - Föränderlig brosking NT. 

Ekologi : Föränderlig brosking växer på näringsrika marker på kalkhaltig grund, både i löv- och barrskog. I Skåne och Danmark hittar man den vanligen i bokskog, medan den längre upp i landet kan växa både i annan ädellövskog och barrskog. De nordligaste fynden har gjorts i näringsrik granskog eller blandskog med al och gran.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page