top of page

Megalaria laureri - Liten ädellav (EN)

EKOLOGI : Liten ädellav förekommer i huvudsak på slät bark av gamla bokar i gamla bokskogar. Enstaka fynd har även gjorts på andra ädellövträd som avenbok, ask och ek. Arten trivs på tämligen skyddade platser, där det är hög luftfuktighet och skuggigt som t.ex. bäckraviner, branter, eller i närheten av vatten. Oftast förekommer liten ädellav med få bålar på varje träd och på ett eller några få träd på varje lokal.

KÄNNETECKEN : Liten ädellav är en skorplav med mörkt grå bål och svarta, tätt sittande apothecier. Apothecierna är matt svarta till brunsvarta och oftast med en tydlig, ljus kant. Sporerna är färglösa och tvåcelliga. De tämligen stora svarta apothecierna (upp till 1 mm breda) med sin ljusa kant är goda fältkännetecken. Mikroskopiska karaktärer är emellertid avgörande för säker identifiering.

fFÖREKOMST : Liten ädellav är en utpräglad bokskogslav men följer inte boken i hela dess svenska utbredningsområde. Den har en sydlig utbredning i Sverige och finns upp till centrala Bohuslän, Västergötland och Gotland. Arten är funnen på omkring 150 lokaler och de allra flesta fynden är gjorda i Halland. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 10% av sina gamla lokaler. Den är rödlistad även i Danmark. Liten ädellav är sällsynt i Västeuropa från Portugal till Sverige och är också rapporterad från östra Nordamerika.

HOT : Den tidigare minskningen av bokskogsarealen torde ha missgynnat arten. Gallringsavverkningar av gamla grova eller senvuxna bokar är idag ett allvarligt hot.

EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

bottom of page