top of page

Melanohalea 

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              7                                  7                            7

Melanohalea elegantula (elegant sköldlav), Melanohalea exasperata (vårtig sköldlav), Melanohalea exasperatula (klubbsköldlav)

Melanohalea infumata (nordlig sköldlav), Melanohalea laciniatula (flikig sköldlav), Melanohalea olivacea (snömärkeslav)

Melanohalea septentrionalis (liten snömärkeslav)

Melanohalea elegantula - Elegant sköldlav (NT)

DynTaxa : EKOLOGI :  Elegant sköldlav är funnen på alm, ask, lönn, bok, ek, hästkastanj, klibbal, oxel m.fl. lövträd. Arten växer på samma ståndorter som flikig sköldlav Melanelia laciniatula, nämligen i alléer, parker, skogsbryn och på kyrkogårdar där miljön är tämligen ljus och näringsrik. Elegant sköldlav är inte speciellt konkurrenskraftig och förekommer oftast bara i ett fåtal exemplar på varje träd.

KÄNNRTECKEN : Elegant sköldlav har en matt, brun till brungrön, rosettliknande, platt, upp till 5 cm stor bål som är tryckt till underlaget. Kantloberna är ca 2 mm breda, oftast matta men ibland något glänsande, med ljus undersida. Märgen reagerar C–. Apothecier saknas som regel, men de centrala delarna är mer eller mindre täckta av bruna, cylindriska, solida, enkla eller ibland sparsamt förgrenade isidier. Förväxlingsrisk finns framför allt med glänsande sköldlav Melanelia fuliginosa. Denna kan morfologiskt vara mycket lik elegant sköldlav, men har oftast mer glänsande bål, mörkare undersida och märg som är C+ rosa. Klubbsköldlav M. exasperatula är också närbesläktad med elegant sköldlav, men kan kännas igen på de klubbformade, uppblåsta och ihåliga isidierna, och märgen med C+ rosa reaktion.

SVENSK FÖREKOMST : Elegant sköldlav förekommer huvudsakligen i Skåne men är även funnen i Blekinge, Halland, Bohuslän och Västergötland. Laven är funnen på totalt ett 40-tal gamla lokaler. Idag är genom ett antal nyfynd ca 55 aktuella lokaler kända. Sannolikt försvann c. 50% av populationen när svavelnedfallet var högt men det finns indikationer på att arten nu ökar igen. Arten är mycket sällsynt i Norge (rödlistad) men finns på flera lokaler i Danmark (rödlistad som hänsynskrävande). I övrigt förekommer den i stora delar av Europa, Sydamerika, Nordafrika och Pakistan.

HOT : Avverkning av alléträd eller äldre träd i jordbrukslandskapet, speciellt i närheten av åkrar och i betesmarker är ett allvarligt hot. Asfaltering av grusvägar (upphörande stoftpåverkan) liksom luftföroreningar och spridning av gödsel och bekämpningsmedel i jordbrukslandskapet är negativa.

RÖDLISTNINGSBEDÖMNING : Omkring ett 60-tal aktuella lokaler, huvudsakligen i Skåne. Växer på lövträd i ljusa och näringsrika miljöer som alléer, skogsbryn och kyrkogårdar. Sannolikt försvann c. 50% av populationen när svavelnedfallet var högt men arten ökar nu igen. Alm- och askskottssjukan medför tidigare bedömdes minska men arten har efter 2010 hittats även på många andra trädarter varför arten ändras från VU till NT. 

Melanohalea exasperata - Vårtig sköldlav

Wikipedia : Vårtig sköldlav är en lavart som först beskrevs av De Not., och fick sitt nu gällande namn av O.Blanco, A.Crespo, Divakar, Essl., D.Hawksw. och Helge Thorsten Lumbsch. Vårtig sköldlav ingår i släktet Melanohalea, och familjen Parmeliaceae. Arten är reproducerande i Sverige

bottom of page