top of page

Morchella - Toppmurklor :

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       9                                          9                                   8

Morchella conica (toppmurkla), Morchella deliciosa, Morchella distans, Morchella esculenta (rund toppmurkla), Morchella eximia

Morchella hortensis, Costantinella micheneri, Morchella semilibera (hättmurkla), Morchella spongiola

Morchella elata - Toppmurkla

Ekologi : Skog, brandfält, trädgård, barkflishögar, dikeskanter. Sandig jord, ofta på brandfläckar. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Morchella esculenta - Rund toppmurkla

Ekologi : Park, trädgård, vägkanter och lund. Marken. Näringsrik mark. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

Morchella semilibera - Hättmurkla

Ekologi : Ädellövskog. lund och skogsbryn. Kalkrik mark, gärna bar jord eller bland gräs och lövförna. Vår- och försommarsvamp.

Ekologisk grupp :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page