top of page

Opegrapha vermicellifera - Stiftklotterlav (NT). 

EKOLOGI : Stiftklotterlav förekommer i olika typer av ädellövskog i skuggiga lundar, raviner, branter och bäckdalar. Laven växer på olika ädellövträd, främst ek, bok och alm, men även ask, lönn, hassel och lind. I sydligaste Sverige förekommer den främst på bok medan ek är det vanligaste substratet längre norrut. Laven förekommer främst vid trädens bas men under gynnsamma förhållanden påträffas den också högre upp på stammarna.

KÄNNETECKEN : Stiftklotterlav är en skorplav med tjock, grå till grågrönaktig bål som har rikligt med vitpudrade stiftformiga pyknid. Apothecier är relativt sällsynta. De är svarta, långa och smala, samt böjda eller S-formade. Stiftklotterlav liknar gammelgranslav Lecanactis abietina men skiljer sig genom att pyknidens pruina är C– medan de hos gammelgranslav reagerar C+ rosa.

SVENS FÖREKOMST : 

Bofast och reproducerande

Arten är spridd i södra Sverige men är vanligast i Skåne och Halland. Den förekommer på omkring 150 lokaler upp till Bohuslän, Västergötland, Östergötland och Gotland. Laven är huvudsakligen en låglandsart. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet i sydligaste Sverige på 60% av sina gamla lokaler. Den är rödlistad som hänsynskrävande i Danmark. Den förekommer i Norge men inte i Finland. Dess övriga utbredning omfattar östra, centrala och västra Europa.

HOT : Laven hotas genom de åldriga lövskogarnas tillbakagång och genom plantering av sådan mark med barrskog. Gamla ädellövskogar och grova parkträd nyskapas också i begränsad omfattning.

Skogsstyrelsens signalart

EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

Opegrapha vulgata - Mellanklotterlav
EKOLOGI : Ädellövskog, barr- och lövblandskog. Bark av gran, ek, tall m.fl., skuggigt.

EKOLOGISK GRUPP : Ospecificerat nyttjande

bottom of page