top of page

Phellodon - lädertaggsvampar :

Phellodon confluens (grå taggsvamp), Phellodon connatus (svartvit taggsvamp), Phellodon niger (svart taggsvamp)

Phellodon tomentosus (trattaggsvamp), Phellodon secretus (tajgataggsvamp)

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                        5                                         5                                   5

Phellodon confluens - Grå taggsvamp : Nära hotad (NT)

EKOLOGI : Grå taggsvamp växer på marken i ädellövskog, företrädesvis bok eller ekskog, men även sällsynt i barrskog. Den bildar troligen mykorrhiza med bok och ek. En av de skånska lokalerna ligger på basrik mark (diabas) men arten förefaller att finnas även i näringsfattigare lövskogsbestånd. Mer detaljerade uppgifter om markegenskaper och skogsbestånd på övriga svenska lokaler saknas för närvarande.

KÄNNETECKEN : Grå taggsvamp är en marklevande taggsvamp som förekommer under sommaren fram till hösten. Hattarna är vanligen upp till 6 cm breda, dock ofta sammanvuxna, som unga ludna sedan med nedtryckt, skrovlig mitt, i stort sett utan zoner. Hattens färg är vitaktig mot kanterna, i mitten mörkare i gräddlika eller brunaktiga nyanser. Fruktkroppen har en kort, upp till ett par cm lång, fot med hårig bas, vit men sedan mer gråbeige eller brunaktig. Köttet är mer eller mindre zonerat, gråaktigt rosa till svartbrunt. Hattens undersida bär 1–2 mm långa taggar som först är vita, senare grå. Liksom andra Phellodon-arter har arten små, taggiga, hyalina sporer.

FÖREKOMST : Grå taggsvamp är en art med tydligt västlig eller sydvästlig utbredning med enstaka fynd i mälarregionen. Inga fynduppgifter finns från östra Småland men den är nyligen funnen i Skåne. Sammanlagt är bara ett tjugotal lokaler kända. Arten är mycket sällsynt i Danmark, sällsynt i södra Norge och saknas i Finland. Den är vitt spridd i Europa, men överallt sällsynt. Arten är rödlistad i Danmark (akut hotad), Norge och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Phellodon connatus - Svartvit taggsvamp  Nära hotad (NT)

EKOLOGI : Bildar mykorrhiza, huvudsakligen med tall, men troligen även gran. Sällsynt är den också påträffad i lövskog. Växer huvudsakligen i äldre, naturligt uppkommen skog på torr eller frisk mark. Förekommer såväl på tallhedar som i mossig barrblandskog. Kan möjligen vara något gynnad av renbete och äldre tiders markutnyttjande med skogsbete som bidrog till en lågvuxen vegetation. I extensivt brukade skogar är arten vid nyetablering eventuellt beroende av självföryngring, t.ex. med tall.

KÄNNETECKEN : En liten marklevande taggsvamp, ca 2–5 cm bred, med vita taggar och en smal glänsande svart fot. Fruktkropparna är tunna och läderartat sega och växer ofta gyttrade tillsammans i små grupper. Hattens ovansida är purpurbrun eller nästan svart med inslag av en karaktäristisk violett eller vinröd färgton. Svampen tillväxer successivt i hattkanten som då är först vit, senare mörkfärgad. Svampen har en svag doft av selleri eller buljong och smakar är milt. Den kan påminna om vissa former av svart taggsvamp (Phellodon niger s.lat.) som är större och kraftigare, lurvig matt fot samt gråblå hatt som helt saknar vinröd färgton.

FÖREKOMST : Arten är mindre allmän i stora delar av landet i lämpliga miljöer, men tycks vara mest frekvent i östra Svealand och Norrland. I historiskt hårt brukade skogslandskap eller plantageskogar saknas arten eller är sällsynt. Förmodligen minskar arten eftersom den främst förekommer i äldre restbestånd av gammal skog.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Phellodon niger - Svart taggsvamp  Nära hotad (NT)

EKOLOGI : Svart taggsvamp bildar mykorrhiza med huvudsakligen med gran, men förefaller också kunna bilda mykorrhiza med tall, ek och bok. I Sverige finns den främst med gran i ört- och mossrik barrskog på kalkrik mark, gärna på lätt störd mark, t.ex. utmed stigar. Vegetationen i dessa örtrika granskogar består vanligtvis av frisk lågörttyp med bl.a. blåsippa, skogsviol och harsyra. Men den kan också uppträda i tallskog, både på rik och fattig mark. I södra Sverige, bl.a. i Blekinge och Skåne, är den även funnen i bokskog. I Danmark har arten påträffats under ädelgran (Abies) och i Mellaneuropa växer den bl.a. under ek. I Sverige föredrar den att växa i äldre skogar, gärna i s.k. ”bondeskogar”, som tidigare varit betade och som ofta har trädkontinuitet. På de kända lokalerna uppträder som regel fruktkroppar bara på någon enstaka till ett par platser. Varje plats rymmer troligtvis en genetiskt unik svampindivid (genet) som kan fragmenteras till flera frilevande men genetiskt identiska mycel (rameter, motsvarar IUCN:s definition av individ). Varje mycel kan bilda flera fruktkroppar. Fruktkropparna är kortlivade, medan markmycelet kan ha en lång livslängd, flera decennier och potentiellt kan de leva lika länge som mykorrhizasvampens värdträd kontinuerligt finns på platsen.

KÄNNETECKEN : En marklevande svamp som är relativt lätt att känna igen på sina sega, korkartade fruktkroppar med sammetsluden, brunsvart till svartviolett hatt och vitaktig kant. Foten är till skillnad från andra arter i samma släkte kraftig, ofta 1-2 cm tjock. En annan bra karaktär är att köttet har en hård, svart kärna och ett mjukare yttre skikt. Den svarta taggsvampen påminner något om arter från släktet Hydnellum, men dessa har brunt sporpulver medan Phellodon-arternas sporpulver är vitt.

FÖREKOMST : Arten är funnen i hela Sverige och är känd från många lokaler men är sannolikt på tillbakagång eftersom den främst växer i äldre, produktiv barrskog, gärna i skogar med trädkontinuitet. Den är utbredd och påträffad i flertalet europeiska länder, bl.a. i Danmark, Norge och Finland. Fynduppgifter av arten finns även i Nordamerika.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

Phellodon tomentosus - Trattaggsvamp

EKOLOGI: Barrskog, helst blåbärsgranskog och lavtallskog. Marken, bland mossor och lavar.

EKOLOGISK GRUPP : Mykorrhiza

bottom of page