top of page

Phaeophyscia orbicularis - Kranslav
EKOLOGI : 
Alléer, hagmark, aspskog, murar, bergbranter och berghällar, fågeltoppar. Bark av lövträd, framför allt asp, även på murbruk och sten, stoft- och gödselgynnad.

bottom of page