top of page

Porpoloma :

Porpoloma metapodium (svartnande narrmusseron), 
Porpoloma pes-caprae (toppig narrmusseron, 
Porpoloma spinulosum

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                              3                                  2                            2

Porpoloma metapodium - Svartnande narrmusseron : Sårbar (VU)

EKOLOGI :Svartnande narrmusseron växer i mossiga betes- eller slåttermarker, helst i skogs- och bergstrakter, t.ex. på fäbodvallar.

KÄNNETECKEN : Svartnande narrmusseron är en grå, köttig, mjölluktande, vaxskivlingslik svamp med torr, något fnasig hatt, tjocka, glesa skivor, rodnande kött och sporer som färgas blå i jodlösning. Hela svampen svartnar vid torkning. Trots sitt karaktäristiska utseende är arten dåligt känd. Den beskrevs 1818 av Elias Fries från Yaberg i Femsjö socken i Småland, men redan 1821 sammanblandade han den själv med en annan dystert färgad art med rodnande kött, sepiavaxskivling Hygrocybe ovina. 1838 var han klar över att det rörde sig om två olika arter, men taxonomiska och nomenklatoriska problem har trots detta länge dröjt kvar. Mjöllukten och färgreaktionen hos sporerna gör att den lätt kan skiljas från andra grå vaxskivlingar och grå musseroner.

FÖREKOMST : Svartnande narrmusseron är funnen på några få platser från Skåne till Jämtland. I Norden är den också känd från Danmark och Norge, men också här är den sällsynt med endast enstaka fynd. I övrigt är arten känd från bl.a. Storbritannien (flera fynd i Skottland) och från bergstrakter i Mellaneuropa. Arten är rödlistad i Danmark, Norge och Tyskland.

EKOLOGISK GRUPP :  Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page