top of page

Postia alni- Blek blåticka

Ekologi : Löv- och blandskog. Ved av lövträd, bl.a. asp, hassel, bok, sälg, al och björk. Mer sällan på ask, hägg, alm, ek, gran, lönn, rönn, oxel m.fl. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Postia caesia - Blåticka

Ekologi : Barrskog. Sällan lövskog. Stubbar och döda, stående och liggande stammar av barrträd, särskilt gran, sällan tall, al, asp, björk, en, hassel, rönn m.fl. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Postia fragilis - Blödticka

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Sällan blandskog. Stubbar och liggande stammar av gran och tall, sällan al och björk. Även på virke. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Postia guttulata - Gropticka (NT) 

Ekologi : En vedlevande svamp som orsakar brunröta hos gran. Den växer främst på lågor och stubbar men kan också uppträda vid basen av levande träd. De flesta fynden är gjorda i äldre granskog men den tycks inte vara bunden till sådana miljöer. I något fall har den vuxit på granstubbar i en hagmark och vid ett annat tillfälle på gran i en hällmarkstallskog.

(Kännetecken - Gropticka är en ticka med mer eller mindre vidväxt, ofta tunglikt utsträckt hatt. Den växer ensam eller taktegellagt och hattarna kan bli upp till 10 cm stora. Hattens ovansida är vit i färskt tillstånd men blir vid torkning ljust brunaktig. På hatten bildas droppar som efter torkning syns som gropar i hattytan. Porlagret är vitt med en svagt grön nyans. Den har en bitter smak. Sporerna är smalt elliptiska eller cylindriska. Den liknar bitterticka (Oligoporus stipticus) men skiljer sig från denna genom groparna på hattytan.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Postia ptychogaster - Pulverticka 

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Stubbar, rotvältor och murken ved av barrträd, särskilt gran, sällan tall. Konidiestadiet vanligare än det fertila. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Postia stiptica- Bitterticka

Ekologi : Barrskog, helst granskog. Stubbar och döda, stående och liggande stammar av gran, sällan tall, al, asp, björk, hägg, havtorn m.fl. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

Postia tephroleuca - Mjölkticka

Ekologi :Barr- och blandskog. Sällan lövskog. Ved av gran, sällan björk, tall, asp, al bok, ask, hassel m.fl. Brunrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor, Parasit

bottom of page