top of page

Ramalina cuspidata - Västlig brosklav

EKOLOGI : Havsstränder. Strandklippor av silikatsten nedanför Ramalina siliquosa-zonen.
EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

Ramalina farinacea - Mjölig brosklav (LC)
EKOLOGI : Alléer, parker, lövängar, hagmark, lövskog, barr- och lövblandskog. Bark av främst lövträd, sällan ved och stenl, stoftgynnad.
EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

Ramalina fastigiata - Rosettbrosklav
EKOLOGI : Ädellövskog, alléer, lövängar, hagmark, skogsbryn, åkerholmar. Bark av ask, lönn, ek, bok, asp, alm m. fl., stoftgynnad.
EKOLOGISK GRUPP : Autotrof (fotosyntetiserande)

bottom of page