top of page

Skeletocutis amorpha - Gullticka

Ekologi : Barrskog, helst tallskog. Bark och naken ved på stubbar av tall, sällan gran. Ibland även på liggande stammar. Senhösten till våren. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Skeletocutis carneogrisea - Isabellticka

Ekologi : Barrskog, helst granskog, sällan tallskog. På eller nära döda fruktkroppar av violticka Tricaptum abietinum. Oftast på liggande stammar av gran, sällan tall. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

Skeletocutis nivea - Fläckticka

Ekologi : Lövskog, helst askskog. Sällan ek- och björkskog. Liggande stammar och grenar av särskilt ask, men även ek, björk, hassel, bok och avenbok på kalkrik, fuktig mark. Vitrötare.

Ekologisk grupp : Saprotrof/fag, detrivor

bottom of page