top of page

När det gäller sländor så vet jag inte mycket mer än att man hittar dem nära och vid vatten. Att vissa jagar och patrulerar sitt revir och att det finns en massa olika typer. Att några är otroligt vackra och färggranna, att några är spröda och sirliga, att några är robusta och tufft rovgiriga. Jag har sett när någon art svärmar över vattendrag och fiskarna blir tokiga och får sig ett skrovmål. Flugfiskare fiskar med flugor men egentligen är många beten avbildningar av just sländor. Men när jag sökte på DynTaxa så blev jag förvånad över hur många olika indelnigar, släkten och arter mm. det finns. En sak till som man snart blir varse, de är otroligt svåra att fotgrafera, snabba och skygga. Man tror att man kan smyga sig på dem där de sitter och solar på ett strå eller en sten, ett snesteg en lite för hastig rörelse, så vipps borta. jag inser också att jag har alldeles för få arter och för få bilder, det här bli ren utmaning. Så jag tänker inte ha samma upplägg som på övriga sidor utan här blir det en länk till DynTaxa :  https://www.dyntaxa.se/Taxon/SearchResult/208270?search=sl%C3%A4ndor&page=1. 

Calopteryx virgo - Blå jungfruslända

EKOLOGI : Knuten till olika typer av rinnande vatten. Ofta i mer strömmande och skuggade vatten såsom bäckar i skogsmark än blåbandad jungfruslända. Enstaka hanar ses inte sällan i andra miljöer såsom på myrar och vid stillastående vatten. Larvutvecklingen är två- eller treårig, och de vuxna sländorna flyger huvudsakligen från slutet av maj till början av augusti.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

Cordulegaster boltonii - Kungstrollslända

EKOLOGI : Knuten till rinnande vatten med sandig/grusig botten, framförallt mindre åar och bäckar i skogsmark. Larvutvecklingen är fyra- eller femårig, och den fullbildade sländan flyger under juni-augusti, främst juni. Förekommer lokalt över stora delar av Västeuropa, men det är oklart hur långt österut den finns. I Sverige är den utbredd över stora delar av landet, men saknas i Norrlands inland och fjälltrakterna. Den förekommer lokalt och saknas i öppna jordbruksbygder.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

Plecoptera Sp - Bäckslända. 

EKOLOGI : Bäcksländor är en av de 30 aktiva insektsordningarna. Bäcksländornas utbredning omfattar huvudsakligen det norra halvklotet. I ett evolutionärt perspektiv är det en mycket gammal insektsordning. Av de totalt cirka 2.000 arterna finns knappt 40 i Skandinavien

EKOLOGISK GRUPP : 

Pyrrhosoma nymphula - Röd flickslända.

EKOLOGI :Förekommer i olika typer av stillastående och långsamt rinnande vatten, men framförallt i mindre och vegetationsrika vattendrag. Larvutvecklingen är ett- till treårig. Den börjar flyga tidigt, från början/mitten av maj, och fram till och med juli.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

Sympetrum vulgatum - Tegelröd ängstrollslända

EKOLOGI : Förekommer i många typer av stillastående vatten, men vanligen i mer näringsrika vatten. Den påträffas ofta långt från sitt reproduktionsvatten. Utvecklingen är ettårig och den fullbildade sländan flyger främst under juli-oktober. 

SVENSK FÖREKOMST : Bofast och reproducerande

Allmän i norra, mellersta och östra Europa, men saknas i väster, söder och längst i norr.

I Sverige allmän i södra delen av landet och längs med hela Norrlandskusten.

EKOLOGISK GRUPP : Djurätare (karnivor)

bottom of page