top of page

Sphinctrina turbinata - Kortskaftad parasitspik (VU) 

EKOLOGI : Arten förekommer på gamla ekar och bokar i öppna lägen med hög luftfuktighet. Ibland växer den tillsammans med liten parasitspik Sphinctrina leucopoda.

KÄNNETECKEN : Kortskaftad parasitspik är en liten knappnålsliknande olicheniserad svamp som parasiterar på porlav Pertusaria pertusa. Fruktkropparna är mycket små, högst 0,4 mm höga, och har ett litet blankt huvud. Apothecierna saknar eller har ett mycket kort skaft. För skillnader gentemot övriga parasitspikar Sphinctrina-arter se också ladparasitspik S. anglica.

FÖREKOMST : Kortskaftad parasitspik är känd från omkring 200 lokaler från Skåne upp till Dalsland, Västmanland och Uppland. Det finns också en lokal i Jämtland. Vanligast är den på västkusten. Återfanns vid inventeringar i slutet av 1980-talet på 30% av sina gamla lokaler i sydligaste Sverige. Den förekommer också i Danmark (rödlistad), Norge och Finland. Utanför Norden är den funnen i stora delar av övriga Europa, Afrika, Nordamerika och Japan.

HOT : Arten hotas genom att halvöppna brynmiljöer med lövträd av bok och ek samt blandskogsbestånd med gran, ek och bok avverkas. Den hotas också av att öppna hagmarkerna och särskilt ekhagarna slutit sig eller överförts till barrskog. De gamla bokar den växer på riskerar att inom en nära framtid att dö och nya gamla bokar nyskapas i begränsad omfattning.

EKOLOGISK GRUPP : Parasit

bottom of page