Neohygrocybe

Taxonkategori - Totalt i Dyntaxa - Påträffade i Sverige - Bofasta i Sverige

Art                                       3                                           3                                  3

Neohygrocybe ingrata (rodnande lutvaxskivling), Neohygrocybe nitrata (lutvaxskivling), Neohygrocybe ovina (sepiavaxskivling)

Neohygrocybe nitrata - Lutvaxskivling (NT)

Ekologi : Friskäng och naturbetesmark. Betad eller slagen, mager mark. Troligen fosforkänslig. - Levnadsätt okänt. Växer mest på magra, ogödslade naturbetes- och slåttermarker men kan även påträffas i skogsbryn och på rikare mulljord i ädellövskog. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar.Pga. något bredare ekologiska krav och förekomster även i skog bedöms minskningstakten något lägre än för arter som enbart förekommer i gräsmarker.

Ekologisk grupp : Okänd

Neohygrocybe_nitrata-_Lutvaxskivling_(NT)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(10)
Neohygrocybe_nitrata-_Lutvaxskivling_(NT)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(11)
Neohygrocybe_nitrata-_Lutvaxskivling_(NT)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(13)
Neohygrocybe_nitrata-_Lutvaxskivling_(NT)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(9)
Neohygrocybe_nitrata-_Lutvaxskivling_(NT)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03_(12)
Visa mer

Neohygrocybe ovina - Sepiavaxskivling (VU)

Ekologi : Sepiavaxskivling växer i mager, oftast hedartad grässvål. De flesta lokalerna är öppna, kväve- och fosforfattiga naturbetesmarker och hackslåttängar, där den växer bland stagg och dylikt. Den är hos oss vid något tillfälle även funnen i en ljuslucka i en rik blandskog på kalkberggrund och i Mellaneuropa anges den växa även i hedar och ljusa barrskogar. - Levnadsätt okänt. Växer på öppen, mager och ofta nästan hedartad gräsmark som hävdas genom bete eller slåtter. Arten försvinner vid gödsling och missgynnas av atmosfäriskt kvävenedfall.Total population i landet bedöms ha minskat kraftigt och fortgående minska, huvudsakligen p.g.a. upphörande hävd med åtföljande vegetationsförändringar samt ändrad djurhållning med tyngre köttdjur och stödutfordring som leder till förhöjda näringsnivåer i marken. Samtidigt är ökad djurhållning tack vare miljöstöd generellt gynnsamt för många ängssvampar.

(Kännetecken - Sepiavaxskivling är en medelstor och relativt kraftig, 6–8 cm hög, mycket karakteristisk vaxskivling. Den är mörkt gråbrun till gråsvart på hatt, skivor och fot. Köttet rodnar vid brottytor eller vid skrapning, speciellt på skivor och i hattkanten. Denna rodnad försvinner efter en stund. Svampens dystra färger gör den svår att upptäcka, eller så undgår den plockning då den vid hastigt påseende ser gammal och rutten ut. Artens vetenskapliga namn syftar på att den liknar fårspillning till färgen. Arten är en höstsvamp. Svampen kan möjligen förväxlas med svartnande narrmusseron (Porpoloma metapodium), som också är sällsynt. Den har amyloida sporer, ljusare fruktkroppar och fint knottrig hattyta. Sepiavaxskivlingens hatt är slät eller har mycket grova, inväxta fjäll.

Ekologisk grupp : Okänd

Neohygrocybe_ovina_-_Sepiavaxskivling_(VU)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._(3)
Neohygrocybe_ovina_-_Sepiavaxskivling_(VU)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._(5)
Neohygrocybe_ovina_-_Sepiavaxskivling_(VU)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._(4)
Neohygrocybe_ovina_-_Sepiavaxskivling_(VU)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2015-10-03._(2)
Neohygrocybe_ovina_-_Sepiavaxskivling_(VU)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(3)
Neohygrocybe_ovina_-_Sepiavaxskivling_(VU)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(4)
Neohygrocybe_ovina_-_Sepiavaxskivling_(VU)._Sweden,_Skåne,_Grevie,_Grevie_backar_2014-10-04._(6)
Visa mer

SKOGENS RÖST

Rädda vad som räddas kan